Zmluva o pôžičke (spoločnosť a jej spoločník)

Zmluva o pôžičke medzi spoločnosťou a jej spoločníkom

 

Ilustratívny príklad: Predstavte si situáciu, v ktorej sa ocitol snáď už každý podnikateľ. Potreboval si požičať peniaze z „firemného“ účtu na svoje súkromné účely. Spravidla sa s touto situáciou stretávame v prípade tzv. jedno-osobových spoločností (s.r.o.), kde jediný spoločník je zároveň aj konateľom danej spoločnosti.

V takom prípade spoločnosť, ako veriteľ, poskytuje pôžičku dlžníkovi – fyzickej osobe – jej spoločníkovi. Tento model požičiavania si peňazí od vlastnej spoločnosti stavia teda spoločníka do pozície dlžníka voči svojej spoločnosti. Právny základ pre požičanie peňazí týmto spôsobom predstavuje zmluva o pôžičke.

Prirodzene, náš ilustratívny príklad by fungoval aj v prípade, ak by spoločnosť bola dlžníkom a spoločník veriteľom. Aj s uvedeným modelom sa v praxi často stretávame, nakoľko niektoré spoločnosti preferujú financovanie svojich aktivít prostredníctvom pôžičiek od ich majiteľov (spoločníkov danej spoločnosti), najmä v prvých rokoch existencie spoločnosti.

Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb.) Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

V prípade peňažnej pôžičky preto ide o vrátenie peňazí. V prípade, ak ide o peňažnú pôžičku možno dohodnúť úroky. Hoci Občiansky zákonník predpokladá, že pôžičku môžete poskytnúť a zmluvu o pôžičke uzavrieť ako bezúročnú, v korporátnom svete sa taký stav neodporúča. Majte prosím na pamäti, že úroky by mali byť trhové.

Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

Zmluva o pôžičke je spravidla dvojstranná, podpisy nemusia byť overené notárom ani sa nevyžaduje forma notárskej zápisnice. Je uzatvorená medzi veriteľom, ktorý peniaze požičiava a dlžníkom, ktorý si peniaze požičiava a zaväzuje sa k ich vráteniu do určitého času, ergo k splateniu.

Dôležité je pamätať si, že pôžičku je potrebné veriteľovi – v našom prípade spoločnosti aj vrátiť. Forma vrátenia – splatenia, máva v podnikateľskom svete rôzne podoby. Pôžičku (spolu s úrokmi) je možné vrátiť spôsobom popísaným v zmluve.

V prípade, ak je zmluva o pôžičke uzatvorená medzi spoločnosťou, ako dlžníkom a spoločníkom ako veriteľom, do úvahy prichádza takzvaná kapitalizácia pohľadávky, ako dôvod jej zániku.

Ako kapitalizácia prebieha? Za podmienok Obchodného zákonníka spoločnosť prijme rozhodnutie o zvýšení základného imania, prípadne o vytvorení a doplnený kapitálového fondu spoločnosti, čím vznikne spoločníkovi právo prevziať záväzok na nový vklad do základného imania, prípadne do kapitálového fondu spoločnosti. Spoločnosť tak bude mať pohľadávku voči spoločníkovi na zaplatenie prevzatého záväzku na vklad, avšak spoločník má splatnú pohľadávku voči spoločnosti na vrátenie pôžičky. Následné kroky spočívajú najmä v posúdení spôsobu kapitalizácie (peňažný vs. nepeňažný vklad) a v spísaní príslušných dokumentov (napr. dohoda o započítaní, prípadne dokumenty súvisiace s kapitalizáciou pohľadávky, ako nepeňažného vkladu).

 

VEDELI STE, ŽE:

  • Hoci zmluvu o pôžičke typovo upravuje Obchodný zákonník, je možné ju uzatvoriť podľa Občianskeho zákonník
  • V prípade, ak je spoločnosť veriteľom a teda poskytuje pôžičku tak daná spoločnosť môže poskytnúť pôžičku, ale aj úver, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečiť záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť, a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet, len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. Výnimka existuje pre verejnú akciovú spoločnosť.
  • Ak sú osoby vyššie uvedené oprávnené konať aj za iné osoby (napr. inú s.r.o., alebo akciovú spoločnosť), podmienky predchádzajúceho súhlasu a bežného obchodného styku sa použijú aj na plnenia (úver, pôžička, atď.) v prospech tejto inej osoby. Súhlas dozornej rady sa však nevyžaduje, ak ide o plnenie ovládajúcej osoby v prospech ovládanej osoby
  • V prípade s.r.o., ktorá má zriadenú dozornú radu, sa postup aplikuje primerane
  • v praxi je možné stretnúť sa so spoločnosťami, ktoré majú zakotvené v zakladateľských dokumentoch (stanovy, zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva), že poskytnutie pôžičky spoločnosťou musí vopred prerokovať a odsúhlasiť valné zhromaždenie. Spravidla býva uvedená aj minimálna suma takej pôžičky. Preto je vždy potrebné skontrolovať aj zakladateľské dokumenty, v platnom znení, či sa na danú spoločnosť taká povinnosť (ne)aplikuje.

Potrebujete spísať návrh zmluvy o pôžičke, kapitalizovať pôžičku, vložiť nepeňažný vklad do vašej spoločnosti? Prosím neváhajte nás kontaktovať: skypalova@skylex.sk

Zmluva o pozicke nepenazny vklad kapitalizacia pohladavky