Riešenie sporov

Strategicky. Kľúčovým východiskom právneho zastupovania našich klientov v rámci sporov, je kvalitná príprava krokov a nastavenie strategického postupu vo veci. V SKYLEX sme pripravení precízne nastaviť argumentačnú líniu v prospech nášho klienta a vytrvalo chrániť jeho záujmy. Právne poradenstvo a zastupovanie poskytujeme naším klientom v súdnych sporoch, arbitrážnych konaniach, správnych konaniach, ako aj v rámci exekučných konaní. V SKYLEX nie je rozhodujúce o aký spor ide – chránime záujmy klientov vo všetkých oblastiach práva (občianske, obchodné, rodinné, pracovné, správne, ochrana osobnosti, náhrada škody, daňové právo a mnohé iné), odborne, vecne a prínosne.

Klientov zastupujeme aj v trestnom a priestupkovom konaní, bez ohľadu na ich procesné postavenie (oznamovateľ, poškodený, podozrivý, obvinený, obžalovaný).

SKYLEX sa zameriava najmä na:

Objektívnu analýzu skutkového stavu a posúdenie relevantnosti a rozsahu dôkazov

Analýza rozsahu a dopadu rizík na klienta

Nastavenie stratégie postupu v spore

Primárna snaha o vyriešenie sporu mimosúdnou cestou (vrátane prípravy súvisiacich dokumentov ako dohoda o urovnaní sporných nárokov a podobne)

Príprava všetkých druhov podaní, akými sú predžalobná výzva, žaloba, návrh na vydanie platobného rozkazu a iných návrhov, podania v rámci riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, podania v rámci výkonu rozhodnutí

Zastupovanie klientov v konaniach

V rámci trestných konaní naše služby zahŕňajú aj účasť a právne poradenstvo na úkonoch a komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní