Ochrana osobných údajov

Právne upozornenia a informácie k ochrane osobných údajov

 

Advokátske služby. JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka, so sídlom: Ota Holúska 7 C, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, č. SAK: 6962 (ďalej len „Advokát“), je advokátkou zapísanou v zozname advokátov, vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z.  o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácií“). SKYLEX a/alebo SKYLEX ATTORNEYS je marketingové označenie – značka. Právne služby v zmysle Zákona o advokácií vykonáva Advokát, prípadne koncipienti Advokáta a/alebo iní advokáti, asociovaní k Advokátovi, v súlade so Zákonom o advokácií. Advokát pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so Zákonom o advokácií a predpismi vydávanými Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „SAK“). Advokát má v zmysle platných právnych predpisov uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu poistenia zabezpečovaného prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

 

Ochrana osobných údajov a súlad s predpismi na ochranu osobných údajov

 

Nižšie uvedené informácie k ochrane osobných údajov a k súladu s predpismi na ochranu osobných údajov slúžia na informovanie Vás o tom, akým spôsobom Advokát spracúva Vaše osobné údaje, a aké práva v súvislosti s ich spracúvaním v zmysle platných právnych predpisov máte. Na Vašej ochrane pri spracúvaní osobných údajov nám záleží, a preto v prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s nimi, napíšte nám prosím na skypalova@skylex.sk, alebo nás kontaktujte telefonicky na +421 910 826 935, prípadne aj poštou na adrese: JUDr. Zuzana Skýpalová, Ota Holúska 7 C, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP) (ďalej len „GDPR“), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78) (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), Zákonom o advokácií, ako aj ďalšími predpismi. Zároveň konáme v súlade s Kódexom správania prijatým SAK, ktorý informuje o spracúvaní osobných údajov advokátmi (dostupný na: www.sak.sk/gdpr).

 

Osobné údaje, ktoré Advokát spracúva a dôvod Advokáta na spracúvanie osobných údajov.

 

Advokát spracúva osobné údaje, potrebné na plnenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb (ďalej len „Zmluva“). Ide o Vaše meno, priezvisko, titul pred menom a za menom, dátum narodenia, rodné číslo, adresa Vášho e-mailu, telefónne číslo, a údaje o uzatvorení a plnení Zmluvy vo vzťahu k právnym službám, ktoré Advokát poskytuje, bude spracúvať na účel plnenia Zmluvy.

 

Advokát údaje spracúva aby mohol (i) vykonávať advokátske povolanie, poskytovať právne služby svojim klientom, (ii) plniť rôzne zákonné (najmä daňové, účtovné, a i.), stavovské a zmluvné povinnosti, (iii) chrániť oprávnené záujmy Advokáta, klientov Advokáta a iných osôb, (iv) pre marketingové účely Advokáta – aby Advokát informoval klientov a/alebo potenciálnych klientov o právnych novinkách, prípadne o novinkách a úspechoch Advokáta, o súťažiach vyhlásených Advokátom, vyhlásení výsledkov súťaží vyhlásených Advokátom, pre pozvanie na akcie, semináre a iné podujatia, ktoré usporadúva Advokát a/alebo kde Advokát participuje. 

 

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov.

 

 1. Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb).

 

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR prípadne aj preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Súvisiace predpisy: Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: klienti, protistrany klientov a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní právnych služieb

Spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný spracúvať pri  poskytovaní právnych služieb.

Doba spracúvania: menoslov klientov a protokol klientskeho spisu vedený elektronicky, ku koncu kalendárneho roka a jeho tlačenú formu v kancelárii Advokáta časovo neobmedzene, v prípade ďalších údajov 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov

 

 1. Poskytovanie iných ako právnych služieb

 

Právny základ: Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Súvisiace predpisy: Zákon č. 215/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme  nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: dotknuté osoby pôsobiace v štatutárnych orgánoch spoločností alebo družstiev, spoločníci, členovia družstva, zamestnanci, osoby blízke a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní služieb.

Spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný spracúvať pri  poskytovaní služieb

Doba spracúvania: 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov, údaje o konečnom užívateľovi výhod po dobu 5 rokov odo dňa zániku postavenia konečného užívateľa výhod v príslušnej obchodnej spoločnosti, ak údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu dostupného na internete

 

 1. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

 

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Súvisiace predpisy: Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, GDPR

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: dotknuté osoby pôsobiace v štatutárnych orgánoch spoločností alebo družstiev, spoločníci, členovia družstva, zamestnanci, osoby blízke a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pre príslušný účel spracúvania

Spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný spracúvať pre plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov

Doba spracúvania: 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov

 

 1. Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov, a to vrátane monitorovania priestorov na účely ochrany majetku a zdravia

 

Právny základ: Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Súvisiace predpisy: GDPR, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z. z.  trestný zákon, v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2015 Z. z.  Civilný mimosporový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch, v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: dotknuté osoby zaznamenané na zázname z kamerového systému

Spracúvaný rozsah osobných údajov: obrazový záznam dotknutej osoby

Doba spracúvania: 15 dní po vyhotovení záznamu

 1. Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Právny základ: Čl. 89 GDPR

Súvisiace predpisy: Čl. 89 GDPR a Zákon o archívoch

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: klienti, protistrany klientov a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať pri poskytovaní právnych ako aj iných služieb

Spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v archívnych dokumentoch         

Doba spracúvania: 10 rokov odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu podľa príslušných predpisov

 1. Účtovné a daňové účely

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR     

Súvisiace predpisy: Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: zamestnanci, spolupracujúce osoby, dodávatelia a odberatelia a ich zamestnanci a údaje ďalších dotknutých osôb, ktoré vyplývajú z daňových a účtovných podkladov

Spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje dotknutých osôb v účtovných  daňových dokladoch 

Doba spracúvania: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

 1. Obchodná komunikácia

Právny základ: Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávnený záujem Advokáta je v danom prípade nájsť čo možno najvhodnejšieho dodávateľa služieb pre potreby kancelárie Advokáta

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: dodávatelia a odberatelia a ich zamestnanci, resp. iné v ich mene komunikujúce osoby

Spracúvaný rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje dotknutých osôb (najmä identifikačné a kontaktné údaje) 

Doba spracúvania: 5 rokov po roku, v ktorom bola komunikácia ukončená

 

 1. Zasielanie právnych noviniek, noviniek o Advokátovi, o úspechoch Advokáta a iný marketingový materiál obdobného významu, kontaktovanie jednotlivcov na základe Osobných údajov nimi zaslaných cez kontaktný formulár dostupný na www.skylex.sk

Právny základ: Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Oprávneným záujmom Advokáta je poskytovať klientom, bývalým klientom ako aj dotknutým osobám, ktoré nám udelili svoj súhlas novinky z právneho prostredia, a v prípade kontaktného formulára nadviazanie komunikácie s jednotlivcom a Advokátom za účelom ďalšej spolupráce

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: klienti a osoby, ktoré poskytli súhlas so spracúvaním e-mailovej adresy na účel zasielania právnych noviniek, noviniek o Advokátovi, o úspechoch Advokáta a iný marketingový materiál obdobného významu, klienti a osoby, ktoré kontaktovali Advokáta cez kontaktný formulár na www.skylex.sk

Spracúvaný rozsah osobných údajov: e-mailová adresa v prípade kontaktného formulára aj meno a priezvisko a údaje poskytnuté jednotlivcom v texte správy

Doba spracúvania: 3 roky odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na uvedený účel (newsletter) a v prípade kontaktného formulára 3 roky odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na uvedený účel ak nevyplýva z platných právnych predpisov vyššia dĺžka doby (predpisy SAK, účtovnícke predpisy)

 1. Propagácia spoločnosti (vrátane zverejnenia referencie klientov a názoru na spoluprácu s nami)

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: konatelia, zamestnanci, SZČO a spolupracujúce osoby

Spracúvaný rozsah osobných údajov: kontaktné údaje a fotografia dotknutej osoby

Doba spracúvania: do konca kalendárneho  roka, v ktorom bol skončený pracovný pomer, zmluva o spolupráci alebo zmluvný vzťah

 1. Komunikácia s potenciálnymi klientmi, ktorí advokátsku kanceláriu kontaktujú prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy

Právny základ: Oprávnený záujem advokátov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Našim oprávneným záujmom je reagovať na dotazy potenciálnych klientov

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: potenciálni klienti

Spracúvaný rozsah osobných údajov: e-mailová adresa a osobné údaje poskytnuté vo vzájomnej komunikácii

Doba spracúvania: po nevyhnutnú dobu potrebnú na účel poskytnutia odpovede

 1. Korešpondencia (písomná, elektronická), vedenia registratúry a evidencia pošty

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávneným záujmom Advokáta je reagovať na dotazy, ponuky a ostatnú korešpondenciu potenciálnych klientov, dodávateľov služieb, resp. zamestnancov

Súvisiace predpisy: Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: dotknuté osoby – odosielatelia a príjemcovia korešpondencie  a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú vedené v evidencii pošty

Spracúvaný rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa,  prípadne ďalšie identifikačné údaje, prípadne údaj o dlžnej sume, o prípadnej exekúcií, o prípadnom sporovom konaní vednom v prospech, resp. proti dotknutej osobe a ďalšie osobné údaje, ktoré tvoria obsah  korešpondencie alebo elektronickej schránky

Doba spracúvania: 10 rokov  po zaplnení knihy došlej pošty a knihy odoslanej pošty, t. j. od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky

 1. Výber zamestnancov a predzmluvné pracovnoprávne vzťahy

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba

Súvisiace predpisy: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: Uchádzači o zamestnanie

Spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné údaje v životopise, prípadne aj v doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Doba spracúvania: 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania

 1. Personalistika a mzdy

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Súvisiace predpisy: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov,  ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákona o sociálnom poistení, zákona o starobnom dôchodkovom sporení, zákona o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: Zamestnanci, bývalí zamestnanci, spolupracujúce osoby a blízke osoby

spracúvaný rozsah osobných údajov: osobné číslo zamestnanca, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo,  číslo OP, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,  údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu práce vo verejnom záujme alebo pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, navštevovaná škola, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, ú údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, osobné údaje v rozsahu odkopírovaných úradných dokladov: sobášny list, rodný list, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 

Doba spracúvania: osobné spisy do 70 roku veku, mzdové listy – 50 rokov po skončení PP, výplatné listiny, nemocenské poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, dávky), pracovná neschopnosť a ostatná mzdová dokumentácia – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, prehlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo mzdy, podklady k mzdám – 5 rokov, dovolenky, BOZP, dochádzka – 5 rokov po skončení PP

 1. Žiadosti dotknutej osoby

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Súvisiace predpisy: GDPR

Kategórie dotknutých osôb a spracúvaných osobných údajov: dotknuté osoby uplatňujúce práva im ako dotknutým osobám prislúchajúce

Spracúvaný rozsah osobných údajov: identifikačné a kontaktné osobné údaje v rozsahu žiadosti a odpovede na žiadosť

Doba spracúvania: 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

 

Komu Advokát sprístupňuje Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere napr. :

 1. osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,
 2. našim účtovným poradcom,
 3. poskytovateľom IT služieb, poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory kancelárie Advokáta, vrátane zamestnancov týchto osôb,
 4. Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania),
 5. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 6. daňovému úradu, príslušnému súdu, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším príslušným orgánom verejnej moci, ktorým poskytujeme osobné údaje fyzických osôb v dôsledku plnenia povinností podľa príslušných právnych predpisov,
 7. zamestnancom Advokáta, ak sú.

 

Z dôvodu zachovania mlčanlivosti má Advokát obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, AVŠAK je povinný prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 

Ak spolupracujeme s inými advokátmi/advokátskymi kanceláriami, vzťah k osobným údajom je zabezpečený nasledovne:

 

Na základe zmluvnej spolupráce pri poskytovaní právnych služieb s advokátmi/advokátskymi kanceláriami (informácie o spolupracujúcich advokátoch/advokátskych kanceláriách Vám poskytneme po doručení Vašej požiadavky na e-mail: skypalova@skylex.sk), vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia, nakoľko spoločne spracúvame Vaše osobné údaje. Dohodou spoločných prevádzkovateľov sme určili spoločné účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov a taktiež sme určili príslušné zodpovednosti za plnenie povinností spoločných prevádzkovateľov podľa GDPR. Zmluvnými stranami aktuálne účinnej dohody sme My a vyššie uvedení advokáti/všetky vyššie uvedené advokátske kancelárie.

 

Základnou časťou vyššie uvedenej dohody spoločných prevádzkovateľov je dohoda o tom, že My sme prevádzkovateľom, ktorý poskytuje dotknutým osobám informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR, ako aj prevádzkovateľom, ktorý prijíma všetky žiadosti dotknutých osôb voči ktorémukoľvek spoločnému prevádzkovateľovi. Týmto nie je dotknuté právo dotknutej osoby uplatňovať si v zmysle čl. 26 ods. 3 GDPR svoje práva podľa GDPR voči ktorémukoľvek zo spolupracujúcich advokátov/advokátskych kancelárii.

 

Do ktorých krajín prenáša Advokát Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje príjemcov newslettera obsahujúceho právne novinky sú pre účely technického zabezpečenia zasielania takého newslettera poskytované do USA prostredníctvom marketingovej platformy prevádzkovanej spoločnosťou Ecomail CZ, so sídlom v Českej republike, Na Zderaze 15, Praha 2 („Ecomail“).

 

Ohľadom ostatných účelov spracúvania Vašich osobných údajov, cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) Advokát neplánuje. Ak bude Advokát v budúcnosti takýto prenos robiť, vždy bude dbať na zachovanie pravidiel GDPR pre zachovanie primeranej úrovne ochrany Vašich osobných údajov.

 

Dĺžka uchovávania Vašich osobných údajov Advokátom

 

Osobné údaje budú uchovávané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú. V zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, sú stanovené odporúčané dĺžky dôb uchovávania osobných údajov, ktorými sa riadi primerane aj Advokát, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných Advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je Advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie Advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Spôsob získavania Vašich osobných údajov.

 

Priamo od Vás. V prípade, ak ste klientom Advokáta, osobné údaje získava Advokát najčastejšie priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje o klientoch môže Advokát získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

 

Ak nie ste klientom Advokáta, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

 

V oboch prípadoch (či ste alebo nie ste klientom Advokáta), získavame Vaše osobné údaje ich zadaním cez náš web www.skylex.sk v rozsahu, v ktorom ich zadáte (formulár pre odoslanie správy Advokátovi, prihlásenie do newsletter-a).

 

Vaše osobné údaje chránime, aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému šíreniu, neoprávnenému poskytnutiu a/alebo neoprávnenému prístupu k nim.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba – informácia o vašich právach v súvislosti so spracovaným osobných údajov.

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu.

 

V ostatných prípadoch máte v zmysle GDPR právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov, právo na súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 

Spracúvanie súborov cookies

 

Cookies sú:

 

Malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie uložené v cookies môžu byť načítané webovou stránkou, keď ju neskôr opäť navštívite. Cookies sú taktiež potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky procesy na webovej lokalite prebiehali bez problémov. Okrem toho cookies umožňujú používateľovi jednoduchšie opätovné využitie webovej lokality: informácie uložené v cookies pri prvej návšteve, napr. nastavenie jazyka  netreba opäť uvádzať. Tým sa webová stránka do určitej miery sama prispôsobuje Vašim individuálnym potrebám (ak na prístup na ňu používate to isté zariadenie).

 

Používame cookies z týchto dôvodov:

 

Poskytovanie optimálnej služby prispôsobenej požiadavkám klienta. Napríklad, niektoré informácie, ktoré sa Vám zobrazili pri prvej návšteve, sa Vám opätovne nezobrazia.

 

Samozrejme, zabezpečujeme organizačné a technické postupy pre ochranu Vašich osobných údajov a pre zabránenie straty informácií a nezákonného konania.

 

Používame tieto cookies:

 • cookiebot by usercentrics – určuje či návštevník, či Povolí všetko, Povolí výber alebo Odmietne cookies. Súhlas môže zmeniť aj odvolať.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

 

Vaše osobné údaje máme v úmysle chrániť. Legislatíva v tejto oblasti sa vyvíja, a preto si Advokát si vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade takej zmeny Vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov – newsletter

 

Tým, že sa prihlasujem k odberu elektronických newsletterov potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: e-mail (ďalej ako „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, a to pre:

 

JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka, miesto podnikania: Ota Holúska 7 C, 841 06 Bratislava, 42 414 687, registračné číslo SAK: 6962 (ďalej ako „Advokát“), ako prevádzkovateľovi. 

 

Súhlas udeľujem na účel priameho marketingu, ktorý zahŕňa informovanie o právnych informáciách a zaujímavostiach, právnych novinkách, novinkách týkajúcich sa Advokáta a tiež informovanie o podujatiach organizovaných zo strany Advokáta.

 

Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Beriem na vedomie, že sa pri spracúvaní Osobných údajov neuplatňuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Potvrdzujem, že mám oprávnenie súhlas so spracovaním daných Osobných údajov udeliť. 

 

Tento súhlas udeľujem na dobu určitú až do momentu jeho odvolania. 

 

Beriem na vedomie, že pre účely technického zabezpečenia zasielania newslettera sú Osobné údaje príjemcov newslettera poskytované týmto príjemcom

 

 • Ecomail; a tiež 
 • poskytovateľom IT služieb pre Advokáta. 

 

Vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to najmä nasledovnými spôsobmi: (i) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri; (ii) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle + 421 910 826 935 (iii) prostredníctvom e-mailu: skypalova@skylex.sk; alebo aj (iv) poštou na adrese: JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka, Ota Holúska 7 C, 841 06 Bratislava.  Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Taktiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc: 

 • právo požadovať od Advokáta prístup k Osobným údajom;
 • právo na opravu Osobných údajov;
 • právo na vymazanie Osobných údajov; 
 • právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov;
 • právo na prenosnosť Osobných údajov; a taktiež 
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Advokát si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s elektronickým newsletterom, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a jednostranne. 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov – kontaktný formulár

 

Tým, že zasielam správu cez kontaktný formulár uvedený na www.skylex.sk potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: e-mail, meno, priezvisko, údaje relevantné pre výkon advokácie a poskytnutie právnych služieb ak sa stanem klientom Advokáta, ktoré uvádzam v texte správy (ďalej ako „Osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, a to pre:

 

JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka, miesto podnikania: Ota Holúska 7 C, 841 06 Bratislava, 42 414 687, registračné číslo SAK: 6962 (ďalej ako „Advokát“), ako prevádzkovateľovi. 

 

Súhlas udeľujem na účel skontaktovania sa s Advokátom, spracovania informácii z textu správy Advokátom, a pre účely prípadnej ďalšej spolupráce. Uvedomujem si, že zaslanie správy ma nezaväzuje k tomu, aby som sa stal klientom Advokáta.

 

Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Beriem na vedomie, že sa pri spracúvaní Osobných údajov neuplatňuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Potvrdzujem, že mám oprávnenie súhlas so spracovaním daných Osobných údajov udeliť. 

 

Tento súhlas udeľujem na dobu určitú až do momentu jeho odvolania. 

 

Beriem na vedomie, že pre účely technického zabezpečenia formulára sú aj moje Osobné údaje poskytované týmto príjemcom

 

 • poskytovateľom IT služieb pre Advokáta,
 • asociovaní advokáti/advokátski koncipienti Advokáta (ak sú). 

 

Vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to najmä nasledovnými spôsobmi: (i) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle + 421 910 826 935 (ii) prostredníctvom e-mailu: skypalova@skylex.sk; alebo aj (iii) poštou na adrese: JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka, Ota Holúska 7 C, 841 06 Bratislava.  Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Taktiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc: 

 • právo požadovať od Advokáta prístup k Osobným údajom;
 • právo na opravu Osobných údajov;
 • právo na vymazanie Osobných údajov; 
 • právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov;
 • právo na prenosnosť Osobných údajov; a taktiež 
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Zároveň potvrdzujem, že som si vedomý(á) obmedzení v rozsahu zničenia osobných údajov, ako je popísané v časti Právne upozornenia a informácie k ochrane osobných údajov.

 

Advokát si vyhradzuje právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb spojených s kontaktným formulárom, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a jednostranne.