Pracovné právo

Klientom SKYLEX poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva.

Podľa požiadaviek klienta sa venujeme tvorbe návrhov pracovnoprávnej dokumentácie, ktorú ako zamestnávateľ potrebuje. Sme strategickými poradcami pri dôležitých zmenách v spoločnosti – či už pri expandovaní podnikov, kedy riešime najmä vznik pracovnoprávnych vzťahov, kolektívne zmluvy a rokovania so zástupcami zamestnancov, ako aj pri rozhodnutiach zamestnávateľa zefektívniť vybrané segmenty jeho podnikania, a tým prepúšťať zamestnancov, upravovať kolektívne vzťahy so zamestnancami a i.

SKYLEX sa zameriava najmä na:

Due diligence pracovnoprávnych vzťahov pre potreby predaja / kúpy spoločností, prevodu časti podnikov a i

Príprava pracovnoprávnych dokumentov – návrhy pracovných zmlúv a dohôd pre výkon práce mimo pracovného pomeru, interné pracovnoprávne dokumenty (smernice a i.),

Príprava dokumentácie pre zmeny na pracovnej pozícií (dodatky k existujúcim pracovným zmluvám)

Ukončovanie pracovných pomerov – dohoda, výpoveď, organizačné zmeny u zamestnávateľa

Právne poradenstvo pri prijímaní strategických rozhodnutí vlastníkov o spoločnosti/podniku a jeho chode s pohľadu pracovného práva s dopadom na zamestnancov

Príprava kolektívnych zmlúv

Právne poradenstvo pri rušení činnosti podnikov, pri hromadnom prepúšťaní, a i.