Fúzie a akvizície (M&A)

Transakčné právne poradenstvo predstavuje jedno z hlavných zameraní SKYLEX. Klientom poskytujeme poradenstvo od fázy počiatočných rokovaní (vrátane príprav dohôd o mlčanlivosti), vykonávame právne previerky (due diligence), radíme pri nastavení štruktúry transakcie (či už bude výkon transakcie predstavovať zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti, zahŕňať prevod obchodných podielov, prevod akcií, prevod podniku alebo jeho časti, alebo kombinácia ďalších foriem) až po zastupovanie klienta na rokovaniach a poradenstvo počas celého chodu transakcie, vrátane poradenstva klientovi pri plnení si post-transakčných povinností klienta. Právne poradenstvo v oblasti súťažného práva, najmä služby týkajúce sa schvaľovania transakcie súťažnými orgánmi, príprava oznámení súťažným orgánom a komunikácia s regulátormi, spadajú do portfólia služieb advokátskej kancelárie SKYLEX.

SKYLEX sa zameriava najmä na:

výkon právnych previerok (due diligence) – komplexné due diligence, ako aj výkon sektorových due diligence (iba vo vybraných oblastiach zadaných klientom)

príprava návrhov transakčných dokumentov (SPA – Share Purchase Agreement a i.), step plan krokov transakcie, technické dokumenty, pre zabezpečenie realizácie transakcie podľa zvolenej formy jej výkonu (napr. technické dokumenty na prevody obchodných účastí, a mnohé iné dokumenty, podľa potrieb konkrétnej transakcie), dokumentácia pre zabezpečenie konania valných zhromaždení, zápisov zmien v obchodnom registri, dokumentácia a zastupovanie voči Centrálnemu depozitárovi cenných papierov, príprava návrhov novej zmluvnej dokumentácie smerom do vnútra spoločnosti (valné zhromaždenie, dozorné a výkonné orgány), a i.

právne poradenstvo pri negociácii transakcie, právne vedenie rokovaní podľa požiadaviek klienta

právne poradenstvo pre signing a closing transakcie, post-transakčné právne poradenstvo

prevod obchodných účastí, predaj podnikov alebo ich častí, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, a i.

právne služby súvisiace s financovaním projektov a ich zabezpečenia (externé financovanie finančnými inštitúciami, interné financovanie spoločníkmi, investormi a i.), právne poradenstvo pri nastavení zabezpečenia financovania (záložné zmluvy, záruky, a i.)

zastupovanie klienta pred správnymi orgánmi a ďalšími inštitúciami v súvislosti s realizáciou transakcie.