Právo obchodných spoločností (corporate law and corporate governance)

Právo obchodných spoločností (corporate law) a právo súvisiace s nastavením vzťahov do vnútra spoločností (corporate governance) sú významnou oblasťou zamerania právnych služieb SKYLEX. Ide o segment existencie a fungovania spoločností a naše služby spočívajú v poskytovaní právneho poradenstva pri výbere najvhodnejšej formy podnikania, poradenstvo pre zabezpečenie založenia a vzniku spoločnosti, nastavenie korporátnych vzťahov v rámci spoločnosti (valné zhromaždenie, výkonné orgány, dozorné orgány), právne služby súvisiace s akýmikoľvek zmenami v spoločnosti (zmena sídla, zmeny v orgánoch spoločnosti, zmeny v základnom imaní spoločnosti, zmeny v predmetoch podnikania), až po zánik a likvidáciu spoločnosti. SKYLEX poskytuje právne poradenstvo pri vytváraní holdingových štruktúr spoločností a start-upy.

SKYLEX vám pomôže a poskytne poradenstvo najmä vo veci:

prípravy dokumentácie pre založenie obchodných spoločností a poradenstvo pri procese vzniku obchodných spoločností

zmeny v základnom imaní spoločností a jeho splatenie, zmeny v osobitnom kapitálovom fonde spoločností

poradenstvo pri vedení valných zhromaždení, ako aj zastupovanie spoločníkov (akcionárov) na nich

zmeny v obchodných spoločnostiach (výmeny konateľov,  predstavenstva, zmena sídla, zmena predmetov podnikania, zmena vo výške základného imania, dopĺňanie údajov o spoločníkoch a konateľoch do Obchodného registra, a i.)

zmeny právnych foriem spoločností (napr. zmena spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, a rôzne iné varianty)

zmena obchodného mena spoločnosti

získavanie živnostenských oprávnení, a iných oprávnení, potrebných pre podnikanie

služby súvisiace s emisiou akcií pri vzniku akciových spoločností a pri zvyšovaní základného imania

nastavenie vzťahov so spoločníkmi (akcionárske zmluvy) a konateľmi / predstavenstvom (zmluvy o výkone funkcie) a i.

nastavenie vzťahov v rámci spoločnosti – management, príprava interných noriem

zmeny v spôsobe konania v mene spoločnosti

zápis údajov do obchodného registra, výmaz údajov z obchodného registra, zápis zmien do obchodného registra, prípadne do iných registrov, a ďalšie.