Trademark Boutique

Pomáhame právne chrániť Vašu značku registráciou ochrannej známky

Žijeme v dobe 4.0, ktorej vládnu nové myšlienky, technológie, inovácie a rozsiahla konkurencia. V dobe, kedy spoločnosti v snahe zvýrazniť svoje podnikanie a odlíšiť sa od ostatných, investujú vysoké sumy do marketingových stratégií, kampaní a vytvoreniu toho správneho loga, a to s jediným cieľom: vybudovať silnú a rozpoznateľnú ZNAČKU.

Vidíme to často:

Strávite značný čas nad dizajnom vhodného loga pre Vaše podnikanie

Veríte, že Váš biznis bude pod touto značkou výnimočný a úspešný

Vaša značka je Váš cenný majetok, niečo, na čom budujete reputáciu svojej firmy a Vašu budúcnosť

Ale pozor – to, čo dnes vymyslí jeden, zajtra skopíruje druhý.

Intelektuáli riešia problémy, géniovia sa pred nimi chránia.

Albert Einstein

Ste obozretný podnikateľ, ak:

Máte na zreteli právne aspekty svojho biznisu

Chránite, čo je Vaše a konkurencii nič len tak neprenecháte

Nie ste naivný riskovať užívanie Vášho označenia niekým iným a uprednostňujete ochranu svojej značky registráciou

Viete, že investovať finančné prostriedky do budovania značky bez adekvátnej právnej ochrany môže byť z dlhodobého hľadiska riskantným vyhodením peňazí do vzduchu

Plníte si svoje sny o podnikaní a budujete ho na pevných právnych základoch

Prečo registrovať ochrannú známku?

Prevencia registráciou ochrannej známky je lacnejšia ako ochrana pred zneužitím prostredníctvom súdnych sporov

Porušujúce označenia, ktoré kopírujú Vaše práva ľahšie eliminujete právnou cestou z verejného priestoru sociálnych sietí, ako aj od ich neoprávneného používania v rámci podnikania

Ochranná známka je platná 10 rokov, s možnosťou obnovenia, čo v praxi znamená, že Vaša ochranná známka môže byť platná obnovovaním nastálo

Ochrana aj pred označeniami napodobňujúcimi Vaše označenie pre registrované tovary a služby

Nenechajte sa predbehnúť! Včasné registrovanie Vašej ochrannej známky je lacnejšie ako domôcť sa zrušenia označenia iného konkurenta, ktorý Vás kopíruje v prípade, ak si označenie zaregistroval pred Vami

DRUHY REGISTRÁCIE

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka je označenie. Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a byť vyjadrené v registri ochranných známok spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. 

Čo môže tvoriť ochrannú známku?

 • Slovné označenie
 • Obrazové označenie
 • Zvukové označenie
 • Farebné označenie
 • Pozičné označenie
 • 3D priestorové označenie
 • Hologramové označenie
 • Označenie multimediálny obsah

 

 

 

 

Kde môže platiť ochranná známka?

 • Slovenská ochranná známka (tzv. národná ochranná známka ÚPV SR)

 • Ochranná známka EUIPO (tzv. ochranná známka EÚ)

 • Medzinárodná ochranná známka

 

 

 

 

 

Ochrana pred použitím pravdepodobne zameniteľného označenia (t. j. obdobné označenia, ako je to Vaše)100%
V prípade zaslania výzvy na zdržanie sa porušovania Vašich práv z ochrannej známky má výzva väčšiu váhu a silnejšie právne opodstatnenie, ak je Vaše označenie registrované ochrannou známkou100%
Hoci sa môže javiť vstupný náklad na registráciu ochrannej známky vysoký, treba si uvedomiť, že platnosť je 10 rokov100%
V prípade ochrannej známky EUIPO je možné požiadať o poskytnutie grantu SME „Ideas Powered for Business SME Fund“, v prípade získania grantu je možná zľava z poplatku za registráciu v nezanedbateľnej sume100%

Je to pre mňa?

Máte už...

Chcete...

Ste pripravený...

vytvorené logo pre svoju značku alebo ideu, ktoré chcete používať pri svojom podnikaní? Máte veľké plány so svojou značkou a podnikaním?
vytvoriť silnú a renomovanú značku pre Vaše produkty alebo služby, ktorú klienti milujú a rozpoznajú?
investovať svoj čas a peniaze do budovania a rastu Vášho biznisu, alebo radšej do súdnych sporov s kopírujúcimi konkurentmi?

POSTUP V REGISTRÁCII OCHRANNEJ ZNÁMKY

1. krok

Prvotná konzultácia

Počas 20 minútovej telefonickej konzultácie spoločne preberieme potreby vášho podnikania v spojení s ochrannou známkou, vysvetlím Vám, ako funguje proces registrácie ochrannej známky a odpoviem na Vaše prípadné otázky. Ak sa rozhodnete pokračovať k ďalšiemu kroku – rešeršu ochrannými známkami (krok 2.) a/alebo príprave návrhu prihlášky ochrannej známky a procesu podania (krok 3.), zašlem Vám návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb a môžeme začať!

V cene kroku 2. a 3.

2. krok

Reasearch zapísanými ochrannými známkami + právne posúdenie zápisu-schopnosti Vášho označenia ako ochrannej známky

Rešeršom zapísanými ochrannými známkami zistíme, či iný subjekt má/nemá zapísanú ochrannú známku pre rovnaké/obdobné označenie, ako je to Vaše. Rešerš je kľúčový, nakoľko nám pomôže identifikovať zápisu-schopnosť Vašej ochrannej známky a Vaše šance pre jej registráciu. Zároveň preberieme, či Vaše označenie nie je opisné a/alebo (ne)má rozlišovaciu spôsobilosť. Pripravím pre Vás príslušné závery a odporúčania.

350 EUR – v prípade, ak klient pristúpi ku kroku 3. u nás do 7 kalendárnych dní od zaslania rešerše klientovi nami (dá pokyn na prípravu návrhu prihlášky a tá bude podaná a poplatok za ňu úradu zaplatený do dvoch týždňov od udania pokynu klientom), cena za tento krok je v cene služby kroku 3. 

3. krok

Príprava a podanie návrhu na zápis ochrannej známky + monitorovanie procesu zápis

Pripravím pre Vás návrh prihlášky pre ochrannú známku, spolu s uvedením tovarov a služieb podľa konkrétnej triedy registrácie. Následne, po schválení znenia prihlášky podám návrh na príslušný registrujúci Úrad a budem Vás informovať o procese registrácie a postupe v ňom.

Cena podľa územnej pôsobnosti ochrannej známky (BALÍKY).

BALÍKY

Ochranná známka Slovenskej republiky

od 290,- EUR

Prihláška pre národnú ochrannú známku, ktorá sa registruje pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Cena zahŕňa právne služby podľa kroku 1. až 3. Nezahŕňa poplatok pre ÚPV SR (základný poplatok za tri triedy tovarov a služieb je vo výške 96,- EUR).

 

 

 

 

Ochranná známka EÚ (EUIPO)

690,- EUR

Prihláška pre ochrannú známku EÚ, ktorá sa registruje pred EUIPO. Cena zahŕňa právne služby podľa kroku 1. až 3. vyššie. Nezahŕňa poplatok EUIPO (základný poplatok je 850,- EUR za jednu triedu).

V prípade Ochrannej známky EÚ (EUIPO) môže tvoriť samostatný krok aj príprava návrhu a podanie žiadosti o poskytnutie grantu SME „Ideas Powered for Business SME Fund“, ktorá je v cene 150,- EUR. Možnosť refundácie poplatku EUIPO až do 1000,- EUR.

Medzinárodná ochranná známka

Na vyžiadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Veríme, že každý má právo chrániť si to, čo je jeho a špeciálne to platí v podnikateľskom svete plnom konkurencie

Veríme, že prevencia je lepšia ako enormné výdavky použité na nápravu

Veríme, že práve vďaka trademark boutique bude registrácia ochranných známok jednoduchá a dostupná, za férovú cenu poskytnutá kvalitne, promptne a odborne. Nakoľko veríme v dlhotrvajúce business vzťahy a priateľstvá, ktoré na základe našej spolupráce vedia vzniknúť, nebojte sa nám napísať – poslať email – SMS – nedvihneme Vám za to fee-čko ani o cent

Máme všetky oprávnenia:

 • Registrácia advokáta v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 6962
 • Registrácia oprávneného zástupcu pred EUIPO pod číslom 115453

Ochranné známky, ktoré sme registrovali

CHRÁNTE SVOJ BRAND

SME KĽÚČOM K OCHRANE VAŠEJ ZNAČKY.

REZERVUJTE SI KONZULTÁCIU UŽ DNES

trademark boutique je oddelenie SKYLEX Attorneys zamerané na prípravu návrhov prihlášok ochranných známok a podanie návrhov na registráciu ochranných známok. SKYLEX Attorneys je značka. Právne služby poskytované pod značkou SKYLEX Attorneys, sú poskytované JUDr. Zuzanou Skýpalovou, advokátkou, číslo zápisu SAK: 6962, prípadne koncipientmi a/alebo asociovanými advokátmi k JUDr. Zuzane Skýpalovej, advokátke. Informácie uvedené na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter, nezakladajú právne poradenstvo ani nekreujú zmluvu o poskytovaní právnych služieb medzi návštevníkom stránky a advokátkou. Vaša návšteva stránky nezakladá právny vzťah medzi advokátkou a Vami. Pre založenie právneho vzťahu medzi advokátkou a klientom je potrebné uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní právnych služieb. Kontaktujte advokátku pre bližšie informácie. Ďakujeme.