Zmluvné právo

V SKYLEX veríme, že dobré zmluvy robia dobrých partnerov. Preto vhodné nastavenie zmluvných vzťahov, výber vhodného zmluvného typu a prehľadnosť sú pri tvorbe návrhov zmlúv kľúčovými faktormi. Vieme, že jednoduchosť, bez zbytočného balastu a prehnaného počtu neefektívneho textu, prispievame k plnohodnotnému sformovaniu návrhu zmluvnej dokumentácie, zrozumiteľnej pre obe strany.

SKYLEX sa zameriava najmä na:

vhodné nastavenie štruktúry zmluvného vzťahu podľa pokynov a požiadaviek klienta

príprava návrhu zmluvnej dokumentácie pre klienta,

pripomienkovanie návrhu zmlúv a zapracovávanie zmien v návrhu zmlúv podľa výsledkov rokovaní a požiadaviek klienta

revízia existujúcich zmluvných vzťahov klienta po právnej stránke

príprava návrhov dodatkov, príprava príloh

zmeny v zmluvných vzťahov a ukončovanie zmluvných vzťahov