ZMLUVA O DIELO. Vady.

Najčastejšie sa v praxi so zmluvou o dielo stretávajú stavebné spoločnosti. Zmluva o dielo však nie je iba na vykonanie diela- stavby, ale napr. aj na montáž, výkon búracích prác, realizáciu interiérov a iné.

Ak ste zhotoviteľ (osoba, ktorá vykonáva dielo), musíte mať na pamäti nielen termíny odovzdania diela, jeho riadny výkon, ale aj úpravu ustanovení o zodpovednosti za vady, záruky a čo je najdôležitejšie- dôvody pre odstúpenie od zmluvy pri vadnosti diela.

Tie delíme na vady:

(i) pre ktoré je zmluva o dielo porušená podstatným spôsobom a

(ii) pre ktoré je zmluva o dielo porušená nepodstatným spôsobom.

💡V prípade podstatného porušenia môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy v momente kedy zistil vadu (uplatňuje nároky z vád pričom jednou možnosťou je aj odstúpenie od zmluvy), v prípade nepodstatného porušenia objednávateľ najprv vyzve zhotoviteľa na splnenie povinnosti a určí lehotu na splnenie (odstránenie vady) až následne, márnym uplynutím lehoty, smie pristúpiť k odstúpeniu od zmluvy, musí však o svojom úmysle odstúpiť zhotoviteľa informovať už pri uplatňovaní si postupu odstránenia vád a určení lehoty na odstránenie.

▪️Aké ďalšie možnosti majú zmluvné strany pri nárokoch z vád, aké sú presné postupy ako stanoviť lehotu na odstránenie vád, aké má zmluva o dielo náležitosti- o tom všetkom a nielen o tom si nechajte kvalifikovane poradiť:

💻📩 skypalova@skylex.sk 

zmluva o dielo, vady, stavba, stavat, dielo, contract for work, pravnik, bratislava, zahorska bystrica, zuzana skypalova, kataster