Zmeny pri prevode väčšinového obchodného podielu.

prevod vacsinoveho obchodneho podielu

Včera (05.04.2022) sme vám priniesli (kliknite a prečítajte) článok o postupe prevodu väčšinového obchodného podielu. S radosťou prinášame potešujúci update – dňa 06.04.2022 vyšla v Zbierke zákonov nepriama novela Obchodného zákonníka, ktorá významne mení povinnosti strán a účinok prevodu väčšinového obchodného podielu:

  1. Zákonodarca pochopil, že prikladať vyhlásenia prevodcu a nadobúdateľa o neexistencii daňových nedoplatkov, ako aj súhlas správcu dane s prevodom takéhoto väčšinového obchodného podielu je nadpráca, a povinnosť predkladať predmetné dokumenty sa ruší, ako aj
  2. Účinok prevodu väčšinového obchodného podielu nenastáva až zápisom v obchodnom registri ale už pri uzatvorení zmluvy o prevode a jej predložení spoločnosti. A tak sa z konštitutívneho zápisu stáva iba deklaratórny.

Osobe vítame túto zmenu (novela bude účinná od 17.07.2022), ktorá zjednoduší pracovný život nielen Vám (prevodcom a nadobúdateľom), ale aj nám právnikom. 

Potrebujete previesť obchodný podiel? NAPÍŠTE NÁM: skypalova@skylex.sk

 

Pre kolegov právnikov, malá pomôcka z nepriamej novely, zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku:

 

V § 115 odsek 5 znie: „(5) Účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.“

V § 115 sa vypúšťajú odseky 6 až 11. Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 6.

 

06.04.2022, JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka a majiteľka SKYLEX Attorneys