PREVOD VÄČŠINOVÉHO OBCHODNÉHO PODIELU.

PREVOD VÄČŠINOVÉHO OBCHODNÉHO PODIELU.

Predstavte si situáciu:

Máte spoločnosť, v ktorej sú dvaja spoločníci – každý spoločník má 50%tný obchodný podiel a jeden zo spoločníkov chce previesť svoj 50% obchodný podiel na tretiu osobu. Táto osoba nie je spoločníkom v spoločnosti. Všetci zúčastnení sú slovenské osoby.

 

ALE AKO NA TO, PANI DOKTORKA? PÝTATE SA.

Jednoducho:

V prvom rade si treba uvedomiť, že 50%tný obchodný podiel v s.r.o. je väčšinovým obchodným podielom na účely vybraných ustanovení Obchodného zákonníka. Ide o obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania s.r.o., tomuto spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov (alebo s ním spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva).

 

💡 PREČO JE DÔLEŽITÉ ČI JE TO VÄČŠINOVÝ ALEBO MENŠINOVÝ OBCHODNÝ PODIEL?

Pretože postupnosť krokov, doloženie vybraných dokumentov a režim účinnosti prevodu obchodného podielu budú odlišné od prevodu menšinového obchodného podielu. Ak potrebujete previesť / nadobudnúť menšinový obchodný podiel, čítajte tu (klikni): Prevod menšinového obchodného podielu.

 

🖋️ AKÉ SÚ KROKY?

  1. advokátka skontroluje, či spoločenská zmluva: (i) pripúšťa prevod obchodného podielu na tretiu osobu a (ii) vyžaduje súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu na inú osobu
  2. ak áno, valné zhromaždenie spoločníkov s.r.o. prijme uznesenie, ktorým odsúhlasí prevod 50%tného obchodného podielu na tretiu osobu, ak nie – treba upraviť ustanovenia spoločenskej zmluvy
  3. ideálne, ak spoločníci na valnom zhromaždení vyriešia aj všetky potrebné úpravy spoločenskej zmluvy, ktoré budú účinné odo dňa účinnosti prevodu obchodného podielu, prípadne vyriešia otázku menovania nového konateľa (ak má byť nový spoločník, ktorý je fyzickou osobou, zároveň konateľom danej s.r.o.) a odvolania starého konateľa (ak prevádzajúci spoločník, ktorý je fyzickou osobou, už konateľom nemá byť). Viac ku konateľom čítaj tu (klikni): CEO
  4. spíšete zmluvu o prevode obchodného podielu – pozor vzhľadom k tomu, že ide o prevod väčšinového obchodného podielu, účinky jeho prevodu nastávajú až zápisom zmeny v ORSR
  5. spíšete plnú moc pre advokátku, na podanie návrhu na zápis zmien v ORSR, ktorá v mene s.r.o. návrh na zápis zmien do ORSR podá

💡Na čo nezabudnúť, pani doktorka?

  1. Podať návrh na zápis zmien zapísaných údajov aj v časti o UBO (Konečný užívateľ výhod)
  2. V súčasnosti je dôležité prekontrolovať si, či s.r.o. má zapísané všetky potrebné údaje v zmysle zákona o obchodnom registri, aby sa Vám nestalo, že niektoré údaje chýbajú (ako napríklad rodné čísla spoločníkov s.r.o.), pretože ORSR Vám zápis nevykoná, pokiaľ tieto údaje nie sú v ORSR zapísané (nebojte sa, dajú sa zapísať spolu s Vašim prevodom)
  3. Na súhlasy správcu dane – a teraz pozor: ak sú spoločník, ktorý obchodný podiel prevádza alebo nadobúdateľ, ktorý má obchodný podiel nadobudnúť, vedený v zozname daňových dlžníkov, vzhľadom na to, že sa prevádza väčšinový obchodný podiel, musí s.r.o. doložiť o týchto osobách súhlas správcu dane, podľa osobitného predpisu. Ideálne o tento súhlas požiadať ešte pred pristúpením k transakcii.
  4. Na to, kto ešte nemôže previesť/nadobudnúť tento obchodný podiel – ak je spoločník alebo nadobúdateľ vedený ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona, nemôže previesť resp. nadobudnúť prevodom obchodný podiel v s.r.o.
  5. Či existujú prekážky prevodu podľa § 115 ods. 3 Obchodného zákonníka, vzťahujúce sa na s.r.o. – Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

 

😉Tip na záver:
Ste ženatý alebo vydatá a máte BSM? 
Na všetky kroky, úkony a opatrenia, ktoré máte v pláne vykonať v súvislosti s prevodom obchodného podielu si vyžiadajte súhlas Vašej polovičky.

 

Potrebujete poradiť pri prevode obchodného podielu? Spísať dokumentáciu?

KLIKNITE SEM A NAPÍŠTE NÁM: skypalova@skylex.sk

 

05.04.2022, JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka a majiteľka (SKYLEX Attorneys)

Prevod obchodneho podielu