Porovnanie prevodu obchodného podielu v s.r.o. na fyzickú osobu a právnickú osobu.

Právny a účtovno-daňový pohľad

 

Predstavte si nasledovnú modelovú situáciu: 

Máte spoločnosť s ručením obmedzeným a chcete previesť Váš napr. 100%tný obchodný podiel na inú osobu. Vaše dôvody môžu byť rôzne – predaj spoločnosti väčšiemu hráčovi, daňová optimalizácia, generačná výmena.

 

PRÁVNY POHĽAD

100%tný obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným („obchodný podiel“) je tzv. väčšinovým obchodným podielom, s ktorým Obchodný zákonník v súčasnosti spája povinnosť predkladania súhlasu správcu dane pri jeho prevode na tretiu osobu a účinnosť prevodu viaže na zápis zmeny v osobe vlastníka (spoločníka) do Obchodného registra.

Táto byrokratická záťaž však s účinnosťou od 17. júla 2022 odpadá. Pre účely článku budeme modelovať postup krokov bez zahrnutia povinnosti predloženia súhlasu správcu dane.

Z právneho pohľadu nie je pre prevod obchodného podielu rozhodujúce, či je nadobúdateľ fyzická alebo právnická osoba. Dôležité je preverenie skutočností, s ktorými Obchodný zákon spája nemožnosť prevodu obchodného podielu a zabezpečenie správneho výkonu krokov v ich zákonom predpokladanej postupnosti.

 

Aké sú základné kroky pri prevode obchodného podielu na tretiu osobu (fyzická a právnická osoba)?

 1. KONTROLA SPOLOČENSKEJ ZMLUVY A JEJ PRÍPADNÉ ZMENY – advokátka skontroluje, či zakladateľská listina (spoločenská zmluva) pripúšťa prevod obchodného podielu na tretiu osobu. Ak je prevod obchodného podielu vylúčený, je nutné najskôr prijať rozhodnutia o zmene príslušných ustanovení zakladateľskej listiny tak, aby prevod obchodného podielu vylúčený nebol.

 

 1. PRIJATIE ROZHODNUTIA O PREVODE – Jediný spoločník, pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, prijme rozhodnutie, ktorým sa udelí súhlas na prevod obchodného podielu (v prípade bodov 1. a 2. ide síce o formalistické kroky, keďže spoločnosť má len jedného 100% vlastníka v našom modelovom príklade, ale z dôvodu právnej opatrnosti je nutné postupovať v súlade s pravidlami Obchodného zákonníka).

 

 1. ZMLUVA – Jediný spoločník a nadobúdateľ uzatvoria zmluvu o prevode obchodného podielu (so všetkými náležitosťami a vyhláseniami v zmysle Obchodného zákonníka). Zmluva o prevode musí byť doručená spoločnosti (viaže sa k nej moment nadobudnutia účinnosti prevodu obchodného podielu). Pravosť podpisov sa overuje.

 

 1. NÁVRH NA ZÁPIS ZMIEN V ORSR – Spoločnosť pripraví návrh na zápis zmien zapísaných údajov do Obchodného registra SR, v rozsahu zmien údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (zmeny spoločníkov, vrátane všetkých zákonom požadovaných údajov).

 

 1. ZÁPIS ZMIEN – Návrh na zápis zmien zapísaných údajov do Obchodného registra SR spoločnosť podá elektronicky, spolu so všetkými zákonom požadovanými prílohami, vrátane návrhu zmien o konečnom užívateľovi výhod.

 

Na čo je nutné pred procesom prevodu myslieť?

 

 1. Overiť si (ne)existenciu skutočností, s ktorými Obchodný zákonník spája nemožnosť previesť/nadobudnúť obchodný podiel – je spoločník alebo nadobúdateľ vedený ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie? V tom prípade nemôže previesť / nadobudnúť obchodný podiel v s.r.o.
 2. Existujú prekážky prevodu podľa § 115 ods. 3, veta prvá Obchodného zákonníka? – Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.
 3. Ste fyzická osoba a Váš obchodný podiel spadá do BSM? Na všetky kroky a najmä úkony, ktoré máte v pláne vykonať pre zabezpečenie prevodu obchodného podielu si vyžiadajte vopred súhlas Vašej polovičky.
 4. Reťazenie – Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.
 5. Skontrolujte, či s.r.o. má v Obchodnom registri SR zapísané všetky údaje požadované v zmysle Zákona o obchodnom registri – ide najmä o údaje, ktoré bolo potrebné dodatočne doplniť, ako napríklad rodné čísla spoločníkov s.r.o. Prečo? Pretože Obchodný register SR zápis iných zmien (t. j. aj zmien v osobe spoločníka) nevykoná skôr, pokiaľ nie sú v ORSR zapísané zákonom požadované údaje.

 

ÚČTOVNO – DAŇOVÝ POHĽAD

Základným aspektom prevodu obchodného podielu, podstatným pre každého podnikateľa je riešenie otázky: ako sa správajú príjmy z prevodu obchodného podielu s daňovo-účtovného hľadiska?

 

Príjmy z prevodu obchodného podielu

Príjmy z prevodu obchodného podielu na obchodnej spoločnosti nadobudnuté po 01.01.2004 podliehajú dani z príjmov(§ 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov). Ide o tzv. ostatné príjmy.

Príjem z prevodu obchodného podielu nadobudnutý po 01.01.2011 je od dane z príjmov oslobodený, ak znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období aspoň 500 eur.

Účtovné a daňové povinnosti závisia od toho, aké postavenie má prevodca a nadobúdateľ obchodného podielu.

 

Ak je prevodca (bývalý spoločník):

 

 • súkromná fyzická osoba, resp. fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nemá obchodný podiel zaradený v obchodnom majetku – zdaňuje základ dane (v sadzbe 19 %, resp. 25 %), ktorý je rozdielom výšky vkladu alebo obstarávacej ceny podielu a ceny, za ktorú bol obchodný podiel predaný. Z predaja obchodného podielu nemôže vzniknúť strata (t. j. situácia, kedy suma príjmu bola nižšia ako suma vkladu alebo obstarávacia cena podielu). V prípade, ak bol podiel nadobudnutý dedením, výdavkom je cena zistená notárom alebo uvedená v osvedčení, resp. uznesení o dedičstve. Pri darovanom obchodnom podiele hodnotu podielu určí súdny znalec. Príjem z predaja okrem dane z príjmov podlieha aj plateniu poistného na zdravotné poistenie v sadzbe 14 % (zo základu dane). Výšku vypočíta zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania na základe podaného daňového priznania.

 

 • fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má obchodný podiel zaradený v obchodnom majetku (napr. živnostník) – účtuje o obchodnom podiele počas celej držby vrátane zmeny reálnej hodnoty alebo jeho predaji (v knihe dlhodobého finančného majetku ako nadobudnutie v obstarávacej cene, resp. predaj podielu, v peňažnom denníku ako výdavok nezahrnovaný do základu dane, pri predaji ako príjem zahrnovaný do základu dane, atď.). Základom dane z príjmov z podnikania alebo z inej SZČ je rozdiel medzi príjmom z predaja a výškou vkladu alebo obstarávacej ceny obchodného podielu (maximálne do výšky príjmu z predaja). Sadzba dane je 15 %, resp. 19 %.

 

 • právnická osoba (napr. s.r.o.) – účtuje o obchodnom podiele počas celej držby vrátane zmeny reálnej hodnoty alebo jeho predaji (ako o dlhodobom finančnom majetku na účtoch účtovej skupiny 06x). Základom dane z príjmov právnickej osoby je rozdiel medzi príjmom z predaja a výškou vkladu alebo obstarávacej ceny obchodného podielu. Do obstarávacej ceny vstupujú, napr. poplatky aj provízie súvisiace s jeho obstaraním. O predaji obchodného podielu účtuje na výsledkových účtoch (účty nákladov a výnosov) s vplyvom na základ dane. Sadzba dane je 15 %, resp. 21 %.

Príklad na výpočet základu dane: Spoločník (fyzická osoba) kúpil obchodný podiel za sumu 3 000 €, predajná cena bola 6 500 €, základ dane je 3 500 € (6 500 € – 3 000 €). Výsledná daň pri sadzbe 19 % by bola 665 €. Ak by bol základ dane nižší ako 500 eur, príjem z prevodu obchodného podielu by bol od dane úplne oslobodený.

Upozornenie: Ak je prevodca platiteľom DPH, predaj obchodného podielu je od dane oslobodený.

 

Ak je nadobúdateľ (nový spoločník):

 

 • súkromná fyzická osoba, resp. fyzická osoba-podnikateľ, ktorá nemá obchodný podiel zaradený v obchodnom majetku – nemá žiadne daňové ani účtovné povinnosti,

 

 • fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má obchodný podiel zaradený v obchodnom majetku (napr. živnostník)účtuje o obchodnom podiele počas celej držby vrátane zmeny reálnej hodnoty alebo jeho predaji. Zaplatenú cenu za obchodný podiel nezahŕňa do základu dane. Príjem sa zahrnuje do základu dane až v momente jeho predaja.

 

 • právnická osoba (napr. s.r.o.)účtuje o obchodnom podiele počas celej držby vrátane zmeny reálnej hodnoty alebo jeho predaji. Zaplatenú cenu za obchodný podiel nezahŕňa do základu dane. Príjem sa zdaní až v momente predaja obchodného podielu.

Upozornenie: Ak pôvodný spoločník (prevodca) uzatvára zmluvu o prevode obchodného podielu s novým spoločníkom (nadobúdateľom), prevod nemá vplyv na základ dane príslušnej spoločnosti, ktorej obchodný podiel je predmetom zmluvy. Povinnosť účtovne zachytiť nadobudnutie, resp. predaj obchodného podielu majú len účtovné jednotky (napr. s.r.o., živnostník vedúci jednoduché účtovníctvo, a.s., atď.).

 

Potrebujete vedieť viac? Neváhajte nám napísať.

 

Článok pre Vás pripravili SKYLEX Attorneys v spolupráci s ATP Services

 

JUDr. Zuzana Skýpalová, advokátka (skypalova@skylex.sk)

a

Ing. Sarah Šipkovská (sarah@atpservices.sk)

 

30.06.2022

prevod obchodneho podielu