KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU

Máte byt, sťahujete sa do väčšieho, a ten pôvodný chcete prenajať. Dobrá investícia, poviete si. A keďže je to investícia, chráňte si ju. Základ pri úprave vzťahov je samozrejme zmluva.

V prípade prenájmu bytu môžete využiť inštitút nájomnej zmluvy, v zmysle zákona o krátkodobom nájme bytu. Krátkodobým nájmom bytu sa na účely zákona rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa daného zákona, spĺňa náležitosti (o. i. viď nižšie), a na základe ktorej je trvanie doby nájmu časovo ohraničené: „Krátkodobý nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania, a to na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Krátkodobý nájom bytu možno na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to dvakrát.“ Pozornosť prosím upriamte na slovné spojenie „za rovnakých podmienok“.

 

Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a zmluvné strany si navzájom poskytnú najmenej jedno jej vyhotovenie.

Nájomná zmluva musí obsahovať najmä

▪️zákonom predpísané údaje o zmluvných stranách,

▪️označenie predmetu nájmu a rozsah užívania predmetu nájmu,

▪️ určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného a výšky úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva,

▪️ opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu, ako aj opis závad bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, ktoré sú prenajímateľovi známe v čase uzavretia nájomnej zmluvy,

▪️určenie doby nájmu,

▪️vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý skutočnosti, že nájomná zmluva sa uzaviera podľa daného zákona.

 

Podnájom a air b’n’b:

🗝 Nájomca povedal, že chce dať môj byt na air b’n’b a či ho teda môže podnajímať – som za, ako to mám upraviť?

💡Jednoducho – Predmet nájmu alebo jeho časť (tzn. váš byt) je nájomca oprávnený prenechať do podnájmu len s vaším písomným súhlasom ako prenajímateľa a najdlhšie na dobu nájmu.

 

Na čo ešte máte myslieť?

💡Užitočnými ustanoveniami, zakomponovávanými do zmlúv sú, napr. aj úprava počtu ľudí, ktorí smie vstúpiť na balkón (kvôli záťaži), prípadne fotky bytu aj s vybavením (napr. fotky matracov, sedačky, spotrebičov, pokiaľ boli drahšie a podobne), ako aj úprava zákazu fajčiť v interiéri, či ustanovenia o možnosti mať v byte domáce zvieratko.

 

Potrebujete spísať návrh zmluvy o krátkodobom nájme? Obráťte sa na nás: skypalova@skylex.sk

kratkodoby najom bytu, zmluva, najom, prenajom, byt, ako prenajat byt, zmluva na prenajom bytu, zmluva na najom bytu