NOVÉ SADZBY POPLATKOV VO VZŤAHU KU KATASTRU NEHNUTEĽNOSTÍ PLATNÉ OD 01. apríla 2024

SADZOBNÍK POPLATKOV VO VZŤAHU KU KATASTRU NEHNUTEĽNOSTÍ SA MENÍ. SADZBY PLATNÉ od 01. apríla 2024 budú nasledovné:

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 100,- EUR

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností – elektronicky 50,- EUR

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností kde účastník konania žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní (zrýchlený vklad) 300,- EUR

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností kde účastník konania žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní (zrýchlený vklad) – elektronicky 150,- EUR

skypalova@skylex.sk

kataster nehnutelnosti poplatky SKYLEX