Právna previerka spoločnosti

DUE DILIGENCE a.k.a. právna previerka spoločnosti. 

Due diligence (nazývané aj právna previerka, predakvizičná previerka a i.), je podstatnou súčasťou transakčného procesu. Cieľom strany vykonávajúcej previerku je identifikovať tie problémy, ktoré považuje pre svoje účely za podstatné. Zámerne používame pojem „strana vykonávajúca previerku“, pretože DD je možné uskutočniť zo strany kupujúceho, ako aj predávajúceho (tzv. vendor’s DD).

Kým predávajúci sa spravidla pokúša identifikovať problematické situácie za účelom ich nápravy pred tým, ako dôjde k začatiu transakčného procesu, aby cieľovú spoločnosť pripravil na predaj a obmedzil rozsah možnosti kupujúceho renegociovať kúpnu cenu smerom nadol, kupujúci (prirodzene) vykonáva DD až po začatí transakčného procesu, zväčša po tom, čo sa strany dohodnú na hlavných obchodných otázkach transakcie, príp. po podpise dohody o mlčanlivosti. 

Cieľom kupujúceho je vykonať DD pred podpisom akvizičnej dokumentácie, aby 

(i) posúdil aktívum, o nadobudnutie ktorého má záujem,

(ii) mal možnosť otvoriť otázku kúpnej ceny – jej výšky a spôsobu vyplácania,

(iii) navrhol systém záruk za vady, a otázku zodpovednosti predávajúceho,

(iv) získal celkový obraz o stave cieľovej spoločnosti / nadobúdaného aktíva (finančnom, právnom a i.).

Due diligence sa v praxi vykonáva v rôznych oblastiach – právna, finančná, daňová, technická, ktoré majú svoje ďalšie pod-delenie. DD vykonávajú právni poradcovia, daniari, pri špecifických oblastiach (napr. environmentálna previerka) je možné prizvať odborníkov z danej oblasti.

Výkon DD v praxi je už (dá sa povedať) takmer identický. Právni poradcovia kupujúceho zostavia a predložia DD checklist / DD questionnaire predávajúcemu (a samotnej cieľovej spoločnosti) – ide o zoznam dokumentov a požiadaviek na informácie, ktoré má poskytnúť targetová spoločnosť a predávajúci. 

Predávajúci (príp. cieľová spoločnosť) sa rozhodne, či sa DD bude vykonávať fyzicky (čo v praxi znamená veľká zasadačka plná šanónov s dokumentmi) alebo virtuálne, prostredníctvom VDR (virtual data room), čo je online priestor s dokumentmi od predávajúceho (resp. cieľovej spoločnosti), ku ktorému majú prístup zväčša poradcovia oboch strán a samotné zúčastnené strany, a ktorý obsahuje dokumenty v elektronickej podobe. Ideálne je, ak sú dokumenty z VDR vytlačiteľné, uľahčuje to prácu poradcom a časová náročnosť DD je menšia.

💻 Prístup (do oboch „priestorov“) býva časovo obmedzený – aby mal DD proces svoj konečný dátum, ktorý sa používa aj v transkačných dokumentoch, ako dôležitý časový moment (o tom samostatný post), ale aj z praktického dôvodu, aby DD netrvalo nenáležite dlhý čas, čo by mohlo ovplyvniť základné parametre predaja cieľovej spoločnosti. Kupujúci stanoví poradcom tzv. materiality threshold, ergo hranicu toho, čo považuje za podstatné riziko a rozsah previerky, aby právnici nepreverovali skutočnosti, ktoré vo výsledku pre kupujúceho nepredstavujú deal breaker ani podstatné riziko.

💡Je dobrým zvykom, ak majú poradcovia možnosť klásť otázky managementu, buď pomocou virtuálnych formulárov vo VDR alebo osobne, na management meeting-u.

🚩Výsledky z procesu zisťovania sú spísané v správe o výsledkoch previerky, do tzv. Správy (Report-u): Full Report (s opisom problémov a návrhom potenciálnych riešení), Red Flags Report (skrátená verzia, obsahujúca kľúčové problémy, najmä podľa materiality treshold-u). V súčasnosti management kupujúceho (klient) zväčša požaduje vytvorenie aj Executive Summary, čo je prakticky zhrnutie základných najväčších problémov, heslovite, aby sa ešte počas procesu DD mohol oboznámiť so stavom zistení, ktoré býva následne súčasťou Report-u.

Potrebujete vedieť viac: skypalova@skylex.sk