Kto môže byť CEO? Konateľ v slovenských pomeroch

CHIEF EXECUTIVE DIRECTOR

CEO – skratka udomácnená aj v našich slovenských pomeroch. Spravidla označuje osobu zodpovednú za riadenie a obchodné vedenie spoločnosti. U nás spravidla konateľ (pri spoločnosti s ručením obmedzeným).

▪️Aké sú ale všeobecné podmienky pre ustanovenie do funkcie konateľa s.r.o. v zmysle platného práva (ak zákon neustanoví inak):

– dosiahnutie veku 18 rokov
– spôsobilosť na právne úkony
– bezúhonnosť

Prečo práve tieto? Pretože sú to podmienky potrebné na prevádzkovanie živností v zmysle Živnostenského zákona a pri právnických osobách (napr. s.r.o.) ich musia spĺňať štatutári (ergo konateľ/-ia).

▪️Existujú aj ďalšie špecifiká?

💡ÁNO:

Konateľom spoločnosti s.r.o.:

– POČET: minimálne jeden konateľ, ustanoviť možno viacero konateľov (zákon nelimituje počet konateľov ako to robí pri spoločníkoch s.r.o., ktorých maximalizuje počtom 50 kusov)

– ZAHRANIČNÝ CEO: spozornite ak máte zahraničnú fyzickú osobu menovať do funkcie konateľa – pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa registrový súd preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Povolenie sa nevyžaduje, ak ide o občana členského štátu EÚ alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

– EXEKÚCIA: konateľom s.r.o. môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

▪️Mali by sme vedieť ešte niečo?

💡ÁNO:

O pojme osobitná odborná spôsobilosť (v zmysle Živnostenského zákona) – daný pojem sa nemusí nutne viazať na konateľa – stačí, ak v prípade podnikania v oblasti, ktorá vyžaduje osobitnú odbornú spôsobilosť tú “zastrešuje” tzv. zodpovedný zástupca.

POTREBUJETE ZMENIŤ KONATEĽOV, MENOVAŤ KONATEĽOV, ODVOLAŤ ICH, SPÍSAŤ ZMLUVU O VÝKONE FUNKCIE, POMÔCŤ S VYBAVENÍM OPRÁVNENÍ PRE PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ?

Napíšte nám.📩  skypalova@skylex.sk