ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÁ POKUTA.

 

Veľakrát, najmä v minulosti, bolo možné stretnúť sa s podobou sankcionovania zmluvnej strany formou zmluvnej pokuty v prípade, ak sa zmluvná strana rozhodla odstúpiť od zmluvy.

 

Kľúčovým pre pochopenie, že zmluvná pokuta je inštitút ochrany pred neplnením zmluvnej povinností zmluvnej strany a nie je inštitútom namiereným proti výkonu práva na odstúpenie, je rozhodnutie: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 01.11.2001, sp. zn.: 2 Cdo 141/2000 (vyberáme):

🤓“Odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, a preto nemôže byť sankcionované zmluvnou pokutou.“

 

🖋Zmluvnú pokutu možno dojednať pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti (viď § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka). Výkon práva, ako taký, nie je porušením zmluvnej povinnosti, logicky.

 

Pozor na to, akým spôsobom spisujete zmluvy. Ak potrebujete spísať návrh zmluvy, upraviť v ňom sankčný mechanizmus pre neplnenie zmluvných povinností, alebo spôsoby ukončenia zmluvy, napíšte nám: skypalova@skylex.sk

odstupenie od zmluvy, zmluvna pokuta, odstupenie, ako odstupit od zmluvy, neplnenie povinnosti zo zmluvy